Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego pod adresem www.trendylady.com.pl

obowiązuje od dnia 10.06.2017

*

Informacje podstawowe.

 • Niniejszy regulamin dotyczy sklepu internetowego www.trendylady.com.pl, sklep prowadzony jest przez firmę: PPHU THOMAS Tomasz Bielski pod adresem ul.Kraszewskiego 28B/26, 15-025 Białystok.
 • Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: PPHU THOMAS Tomasz Bielski.
 • Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP:5461359428, REGON: 200367680. 

Słownik terminów używanych w tym regulaminie:

 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.trendylady.com.pl, sprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta lub osoba, która złoży zamówienie bez zarejestrowanego konta;
 • Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień;
 • Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Płatności Shoper.

 Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internet poprzez stronę www.trendylady.com.pl. Informacje na temat towarów , ceny oraz ich dostępności umieszczone są na stronie.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.trendylady.com.pl
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Klient składając zamówienie dokonuje:Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany (telefonicznie lub e-mailowo) o stanie zamówienia (ewentualnego braku danego przedmiotu) i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  1. wyboru zamawianych towarów,
  2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura,
  3. wyboru sposobu płatności.
 4. W przypadku gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 7(siedmiu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży

Zmiany w zamówieniach.

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 515 821 311 lub poprzez mail: trendyladykontakt@gmail.com.

Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie http://www.trendylady.com.pl/Czas-i-koszty-dostawy

Czas realizacji zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze. Zamówienie może zostać zrealizowane szybciej. Czas realizacji może się wydłużyć podczas przebywania pracowników firmy na urlopie. Informacja o wszelkich opóźnienach będzie podana na stronie.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Sklep zastrzega, że w przypadku okresu przedświątecznego w grudniu wybór dostawcy może być ograniczony.

Sposoby i czas dostawy w Polsce.

 • Poczta Polska: przesyłką priorytetową przwidywany czas dostawy  1-2 dni robocze.
 • Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna przewidywany czas dostawy 3-4 dni robocze. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 • POCZTEX 24- przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy.
 • POCZTEX 24 POBRANIE-  przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy.

 Formy płatności, nadpłaty i niedopłaty.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane poprzez przelew bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 1. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
 2. Przelew elektroniczny, przelew natychmiastowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A.(bluemedia.pl).
 3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 4. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta.
 5.  Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty. 
 6. W przypadku gdy Klient wybierze przesyłkę pobraniową (płatność za zaliczeniem pocztowym) i jej nie odbierze powstaje niedopłata, którą jest zobowiązany opłacić przelewem na konto Sklepu. Niedopłata wynikająca z nieodebrania przesyłki pobraniowej musi zostać uregulowana w ciągu 3 dni roboczych przez Klienta
 7. Niedopłaty należy regulować wysyłając przekaz pieniężny na podany niżej numer rachunku bankowego: 33 1050 1823 1000 0092 3711 2579, obiorca: PPHU THOMAS Tomasz Bielski.
 8. W przypadku nie odebrania przesyłki opłaconej z góry, koszty zwrotu oraz ponownego nadania ponosi klient.

Reklamacje.

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z niezgodnością towaru z umową. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres sklepu:
  PPHU THOMAS Tomasz Bielski
  ul. Kraszewskiego 28B/26
  15-025 Białystok
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis na czym polega wada produktu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń.
 2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.trendylady.com.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PPHU THOMAS Tomasz Bielski
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VIII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2017
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl